Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De Verkoper
1.1 De identiteit van de verkoper
Kriebels (Eenmanszaak)
Zaakvoerster Lieke Meulen
Parkdreef 32
3960 Bree
Tel. +32 (0)456 32 54 11
Email info.kriebels@gmail.com
BTW BE 0641.726.066

Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan u terugvinden op de website onder het gedeelte "Klantenservice".

1.2 Het aanbod van de verkoper
Het aanbod van Kriebels bevat baby- en kinderbovenkleding, spellen en speelgoed, babyartikelen (algemeen assortiment), geschenken m.b.t. woninginrichting, artikelen in hout, kurk of vlechtwerk, niet-elektrische huishoudapparaten, aardewerk, porselein en glaswerk, chocolade en suikerwerk, cosmetica en toiletartikelen, souvenirs en religieuze artikelen, en meer.

Artikel 2 – Begrippen
De Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:
1. Consument: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
2. Producten: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.
3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen kriebels en de consument. De consument aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsook van alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf het aanvinken tot akkoord en aanvaarding van de Verkoopsvoorwaarden alvorens de bestelling af te ronden.
Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de consument en Kriebels die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.
Kriebels behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande product orders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

Artikel 3 – Tot stand komen van de Overeenkomst
Kriebels besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. De consument aanvaardt dat bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product bij levering kunnen verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website.
Ieder aanbod op in onze webshop is slechts een uitnodiging aan de consument om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Kriebels ten aanzien van de Klant.
Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
Indien de consument een product wil aanschaffen uit het aanbod van kriebels moet hij/zij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de consument. Kriebels zal zo snel mogelijk na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door de consument opgegeven e-mailadres verstuurd worden. De orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. Verdere veranderingen van de status van de order (order volbracht, order verzonden, etc.) worden eveneens via e-mail gecommuniceerd.
Kriebels kan te allen tijde beslissen om geen orderbevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Kriebels de consument hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Kriebels het productorder weigert of de consument niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De consument heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Kriebels kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Artikel 4 – De Prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, recupelbijdrage en andere taksen.
De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.
De consument is de prijs verschuldigd die Kriebels in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Kriebels worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.
Kriebels heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de prijzen te hanteren die op de webshop aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de consument worden aangerekend.

Artikel 5 – De Betaling
In principe levert kriebels uitsluitend na acceptatie van de bestelling en na betaling/ontvangst van storting op haar rekening.
Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledige afgehandeld, dit is ook het moment waar het order door de klant wordt geplaatst.
Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Kriebels gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Kriebels stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Kriebels behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 – Levering en uitvoering van de producten vanuit de overeenkomst
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Kriebels verwerkt iedere bestelling spoedig. De uiterste leveringstermijn ten aanzien van consumenten bedraagt dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, tenzij de consument akkoord is gegaan met een andere leveringstermijn. Wanneer Kriebels er niet in slaagt om de producten op het met de consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) kalenderdagen te leveren, verzoekt de consument de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Kriebels niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Kriebels spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
Kriebels doet voor de levering van de producten beroep op een betrouwbare externe partij, met name BPOST en PostNL. Klant aanvaardt dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling zal kriebels onmiddellijk een onderzoek instellen bij de vervoerder.
De consument aanvaardt dat dit meerdere dagen in beslag neemt, waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de consument of een door de consument aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de consument zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de consument of de door consument aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de consument.
Het is ook mogelijk om de Producten op te halen via afspraak. Hiervoor dient men contact op te nemen met Kriebels via info.kriebels@gmail.com. Deze optie is volledig gratis.
Kriebels draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de consument zodra de consument of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Artikel 7 – Garantie, gebreken en klachtafhandeling

7.1 Wettelijke garantie
De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.
• Gaat het product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. Kriebels kan het tegendeel bewijzen.
• Wordt het defect van het product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de consument bewijzen dat het product niet-conform was op het moment van de levering.
Verder moet Kriebels, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Consumenten (en Professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de consument op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere consument recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde product, conform de wettelijke voorschriften.
De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan de producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

7.2 Klachtafhandeling
Op het ogenblik van de levering dient de consument of een door de consument aangeduide derde de producten nauwkeurig te onderzoeken. Wanneer de ontvanger vaststelt dat het product is aangetast door een zichtbaar gebrek, dient deze een klacht in te dienen. Ook wanneer de consument na het tijdstip van levering een gebrek ontdekt aan het product dat niet zichtbaar was op het ogenblik van ontvangst, heeft de consument het recht een klacht in te dienen.
Consumenten moeten deze klachten in geschrifte richten tot kriebels op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze. Het voorgaande dient te gebeuren:
• Voor zichtbare gebreken: Binnen drie (3) kalenderdagen vanaf de levering aan de consument of een door de consument aangeduide derde. Dit per email naar info.kriebels@gmail.com of per schriftelijk schrijven aan Kriebels, Parkdreef 32 – 3960 Bree (België). Indien schriftelijk dan telt de poststempel. Bij zichtbare gebreken wordt er gevraagd naar illustraties van de gebreken d.m.v. zelf genomen foto’s ter motivatie en dit zowel van het product alsook van de verpakking.
• Voor niet-zichtbare gebreken: Binnen twee (2) maanden vanaf de ontdekking van het niet-zichtbaar gebrek. Dit per email naar info.kriebels@gmail.com of per schriftelijk schrijven aan Kriebels, Parkdreef 32 – 3960 Bree (België). Indien schriftelijk dan telt de poststempel.
Het is de plicht van de consument om deze communicatie voldoende te motiveren. In afwezigheid van een (voldoende) gemotiveerde klacht, is de consument niet gerechtigd de producten terug te zenden.

7.3 Wijze van terugzending bij het uitoefenen van het wettelijk garantierecht.
Elke consument is verplicht om de producten terug te sturen naar Kriebels binnen dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. Zo niet zal de opschorting van de wettelijke garantieperiode als ongeldig beschouwd worden.
De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk bewezen is dat het product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de consument het product onverwijld en uiterlijk binnen de drie (3) kalenderdagen terugsturen.
Producten moeten worden teruggestuurd naar Kriebels in hun originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs en het retourformulier dat u kan bekomen bij Kriebels na aanvraag per email aan info.kriebels@gmail.com. Elke niet-naleving van deze verplichting zal resulteren in een evenredige vermindering van de terugbetaling.
Het terugzenden van een product is altijd voor risico van de Klant. Alle kosten voor terugzending zijn voor rekening van Kriebels, indien de consument zich aan de garantievoorwaarden houdt. Kriebels verstrekt de consument een retourticket. In ieder geval raden wij een geregistreerde en verzekerde terugzending aan om het risico van verlies en diefstal te voorkomen. Indien de consument beslist om zelf over te gaan van een terugzending van de producten zonder ontvangst van een retourticket van Kriebels kan de consument de verzendkosten in geen geval terugeisen.

7.4 Reparatie of vervanging
Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en de omstandigheden dit toelaten, heeft de consument in eerste instantie recht op een gratis reparatie of vervanging van de gebrekkige producten. Afhankelijk van de beschikbare voorraad kan het gebrekkige product alleen vervangen worden door hetzelfde type product. Als het gebrekkige product niet gerepareerd kan worden of als hetzelfde type product niet meer beschikbaar is, ontvangt de consument een voucher met een waarde die gelijk is aan het bedrag van de eerste bestelling. De consument heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en in plaats daarvan een volledige terugbetaling te eisen.
kriebels is alleen gehouden tot een terugbetaling als de reparatie of vervanging niet langer hetzelfde voordeel oplevert voor de consument. De consument zal dit op een duidelijke en gemotiveerde manier moeten communiceren. Enige vergoeding en terugbetaling kan nooit meer bedragen dan het aan de consument gefactureerde bedrag.
Als de producten zijn teruggestuurd ondanks dat niet aan de voormelde voorwaarden is voldaan, is Kriebels gerechtigd de producten terug op te sturen naar de consument. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de consument. Kriebels mag de Producten in naam en voor risico van de consument stockeren, zolang de consument de kosten van voor terugzending niet betaald heeft.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?
De consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief.
Indien de consument zijn herroepingsrecht inroept in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal Kriebels het werkelijk betaalde bedrag voor het product, minus de betaalde verzendkosten van ondernemer naar consument, uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen na de terugzending of herroeping.

8.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
De consument heeft geen herroepingsrecht indien het gaat om de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht). Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten waarop – op uitdrukkelijk verzoek van de consument – een bepaalde vermelding (bijv. een naam) is aangebracht.
Wanneer de consument een product op maat laat maken, sturen wij voorafgaand aan de verzending steeds een foto ter goedkeuring door. De consument aanvaardt dat het goedkeuren van deze foto impliceert dat hij voor dat welbepaalde, op maat gemaakte product niet langer beroep kan doen op zijn herroepingsrecht.

8.3 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?
De consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Kriebels meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten.
In zijn mededeling moet de consument verplicht volgende informatie vermelden:
• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Naam en adres van de consument;
• Handtekening van de consument.

8.4 Hoe een product retourneren bij uitoefening van uw herroepingsrecht
De consument moet de producten aan Kriebels retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking.
De geleverde Producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Kriebels, Parkdreef 32, 3960 Bree België.
De consument moet het product retourneren met veilige transportmiddelen om ervoor te zorgen dat het product in goede staat aankomt. De retourzending kan alleen worden gedaan door een erkende vervoerder. We raden u ten zeerste aan om jouw retourzending te verzekeren aangezien u verantwoordelijk bent voor de goede zorg van de producten en u aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade die aan deze producten wordt veroorzaakt totdat ze in ons magazijn worden ontvangen. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de consument alle kosten en risico`s van retour. De verzendkosten voor het de producten van de consument terug naar de ondernemer te sturen zullen niet worden vergoed tenzij anders overeengekomen.
Bovendien is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. kriebels is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Kriebels de initiële aankoopprijs aan de consument heeft terugbetaald.
Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. Kriebels verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan consument.

9. Overmacht
Indien Kriebels door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de consument na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Kriebels niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen. Kriebels is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

10. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij Kriebels. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

11. Privacy
De door jou opgegeven persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op onze Verkoopsvoorwaarden. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze Website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal Kriebels alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Kriebels, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Als consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 Kriebels webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel